Future-proofing the EU energy system towards 2030

Met deze studie wil Elia groep vanuit het standpunt van twee transmissienetbeheerders (Elia in BelgiŽ en 50Hertz in Duitsland) bewustzijn creŽren rond de alsmaar grotere uitdagingen voor het Europese geÔnterconnecteerde elektriciteitssyteem. Dit zowel op het vlak van de netinfrastructuur (Ďde hardwareí) als het marktdesign (Ďde softwareí).

De gezamenlijke studie ĎFuture-proofing the EU Energy System towards 2030í stelt twee hefbomen voor om de volgende fase van de energietransitie tijdig, efficiŽnt en met zoveel mogelijk welvaart voor de samenleving te realiseren.

Richting 2030 zal het aandeel hernieuwbare energie verder toenemen, zal een deel van de conventionele productie verdwijnen en zullen er meer internationale energie-uitwisselingen plaatsvinden, aangezien Europa zich ambitieuze doelen heeft gesteld om de interne energiemarkt verder te ontwikkelen. De zaken gewoon op hun beloop laten is geen optie. Dat is de reden waarom Elia groep een studie heeft gemaakt over hoe het energiesysteem klaar te ma-ken voor het volgende decennium.

We stellen immers vast dat er een discrepantie bestaat tussen de ontwikkelings- en bouwtermijnen voor hernieuw-bare energieproductie en de langere doorlooptijden voor het realiseren van netinfrastructuur. Dat zorgt voor conges-ties op het elektriciteitsnet. Netbeheerders moeten geregeld redispatch uitvoeren om de fysische elektriciteitsstromen binnen de operationele limieten te houden. In het bijzonder in Duitsland is het efficiŽnt transporteren van de sterke windproductie in het noorden naar de verbruikscentra in het zuiden, een grote uitdaging.

Twee hefbomen

De eerste en belangrijkste hefboom is het tijdig realiseren van de geplande nieuwe netinfrastructuur. De uitbreiding van het net is nodig om op een efficiŽnte manier aan de Europese doelstellingen op vlak van hernieuwbare energie te voldoen. Onze simulaties tonen dat het niet tijdig beschikken over de HVDC-lijnen van het noorden naar het zui-den in Duitsland een jaarlijks welvaartsverlies met zich brengt van ongeveer 1 tot 1,5 miljard euro tegen 2030. Daar-bij komt nog dat die ontbrekende infrastructuur voor een grotere afregeling (Ďcurtailmentí) van hernieuwbare energie zorgt. Deze cijfers zullen nog verder stijgen na 2030, naarmate er meer hernieuwbare energiebronnen in het net zul-len worden geÔntegreerd met het oog op een volledig koolstofvrije samenleving.

Vandaar dat Elia groep vast besloten is om alles te doen wat in haar macht ligt om de geplande nieuwe infrastructuur op tijd op te leveren en elk risico op vertraging te beperken, in nauwe samenwerking met de bevoegde overheden. Wij verbinden ons er ook toe om de bestaande infrastructuur te versterken en te optimaliseren.

Als tweede hefboom stellen we het Flex-in-Market design voor. Dit verbeterd marktmodel geeft de markt toegang tot een toolbox met controleerbare instrumenten, waarmee de elektriciteitsstromen beter beheerd kunnen worden in lijn met de fysische beperkingen van het net.

Onze simulaties geven jaarlijkse welvaartswinsten aan van 300 miljoen tot 400 miljoen euro in 2030 voor het Flex-In-Market design in vergelijking met het referentiemarktmodel en een daling van de afregeling van hernieuwbare energie.

Nieuwsbericht van Elia, 12/12/2019


Feel free to share


Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen